Satta Matka Jodi Skim Game, Jodi Weekly Skim Membership, Kalyan Matka Satta Jodi, Satta Matka Free Ank, Free Jodi, Kalyan - Jodi Skim, - Jodi, Matka Fix Jodi Today, - Sattamatka Jodi Skim, Kalyan Single Jodi Skim, Today Satta Matka Kalyan Matka Daily Chart
⇛ WEEKLY KALYAN ANK
MONDAY to SATURDAY

(14) (52) (73)
(56) (39) (82)
(19) (85) (25)
⇛ WEEKLY MAIN MUMBAI ANK
MONDAY to SATURDAY

(14) (52) (73)
(56) (39) (82)
(19) (85) (25)
कल्याण
सोम 0 370 4 789 7 458 6 600
04 40 76 62
मंगल 8 350 0 127 2 110 9 450
83 02 25 94
बुध 7 340 1 560 4 789 8 170
71 17 48 84
गुरु 7 250 9 450 1 245 3 490
72 96 13 31
शुक्र 0 370 9 450 6 240 8 350
09 97 63 31
शनि 1 560 2 480 5 230 0 127
16 29 54 08
राजधनी रात
सोम 2 110 4 789 6 150 8 260
21 49 62 81
मंगल 7 340 9 450 1 560 0 370
72 34 16 05
बुध 8 260 9 450 0 127 1 100
85 97 03 12
गुरु 8 350 0 370 2 480 4 789
84 08 25 48
शुक्र 1 560 4 789 7 340 3 300
14 46 75 32